Klikni.tk

Gotika v církevní architektuře

Ve 12. století začíná období nebývalého rozmachu kultury a umění. Nový, gotický sloh se promítl i do architektury. Na Apeninském poloostrově se příliš neuchytil, byl totiž vnímán jako cizí styl "barbarských Gótů", avšak od Pyrenejí po Vislu počaly do nebes šplhat monumentální stavby katedrál. Převratná metoda konstrukce klenby přenesla tíhu na systém opěrných pilířů, čímž se nesmírně odlehčilo stěnám. To umožnilo vyhnat stavbu do té doby nevídaných výšek a stěny prolomit velkými okny s figurálními nebo ornamentálními skleněnými výplněmi. Světlo procházející skrz ně dotváří atmosféru vznosnosti a lehkosti.

Valená klenba, rozšířená už za antického Říma po celé Evropě, demonstruje, jak jsou jednotlivé síly v klenbě vyváženy. Kameny v oblouku jsou otesány šikmo, kdy přímky vedené spárami mezi nimi směřují do jediného bodu, a tak se kameny navzájem podpírají a blokují. Díky tomu jsou síly v klenbě optimálně rozloženy a vzájemně se kompenzují.

Schema klenby

Stavba gotické klenby by nebyla snadná ani dnes. Kameny se usazovaly na své místo pomocí skruže, tj. bednění ve tvaru budoucího oblouku. Po umístění svorníku se skruž postupně odstranila, aby jednotlivé kameny měli čas se správně sesadit. Pomocí pilířů jsou síly odváděny mimo klenbu a to ji umožňuje vystavět do ohromujících výšek. Vzhledem k tomu, že své dovednosti stavební mistři utajovali, můžeme se dnes jen dohadovat, jak určovali parametry pilířů.

Řez gotickou katedrálou

Kolébkou gotiky je Francie ve 12. století. Na českém území se gotika objevuje v polovině 13. století u kaple sv. Erhardta a Uršuly v Chebu. Gotická vlna se pak šířila velkou rychlostí a stavební ruch kulminoval výstavbou Nového města Pražského. Největší stavby, majestátní katedrály se složitým půdorysem o mnoha lodích a působivým členěním hmoty, vznikly v Sedlci, Kutné hoře, Kolíně a na Pražském hradě.

Nové směry hledali architekti v různém pojetí klenby a propracováním detailů. Ve Francii se tak zrodil plaménkový styl s přírodními motivy. V Anglii byl ornamentální styl vystřídán perpendikulárním, typický svými jednoduchými svislými liniemi a vějířovou klenbou. I vladislavská gotika nalezla svůj výraz v přemíře ornamentů, například motiv uschlých větví a zvadlé fiály, polygonální pilíře a klenba se žebrovím spíš zdobným než účelným. Zkrátka, gotika barokizuje.

Ovšem omezené hospodářské prostředky a válečné dění v Evropě zpomalily či zcela zastavily práci na stavbách a některé katedrály čekaly na dokončení celá staletí. A přestože nakonec gotice došel dech, právě ona po několik století ovládla celou západoevropskou křesťanskou civilizaci, která si v touze po dosažení ideální a věčné boží říše vytvořila tento originální a universální sloh.

Prameny

Ilustrace


© Klikni.tk 2007